سفر اسپرسن رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان دانمارک

1

2

3

5

6

7

سفر سورنسن به تهران

سفر سورنسن به تهران

سفر سورنسن به تهران

نشست فرصت های اقتصادی ایران و دانمارک

seminar

seminar

seminar

seminar

سفر وزیر خارجه دانمارک به تهران (94)

سفر ینسن به تهران

سفر ینسن به تهران

سفر ینسن به تهران

سفر ینسن به تهران

سفر ینسن به تهران

سفر ینسن به تهران

سفر ینسن به تهران

سفر ینسن به تهران

سفر ینسن به تهران

عکس های تاریخی از ایران (آرشیو شرکت کووی)

1

2

3

حمال ها

5

دروازه گمرک

دروازه غار

دروازه قزوین

9

سفر شاه به دانمارک

گالری عکس سفیر

اجلاس حقوق بشر

سمینار فرصت های اقتصادی پسابرجام

مرتضی مرادیان

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم در مراسم جشن نوروز 1397

دریافت مدال افتحاری صلح از مرکز مردم نهاد صلح جهانی

مراسم روز ملی سال1396

مراسم روز ملی سال1396

مراسم روز ملی سال 1396

سخنرانی در روز ملی سال 1396

سخنرانی در جمع سفرا در روز ملی ایران 1396

دیدنی های دانمارک

طبیعت

طبیعت2

طبیعت3

هورس هولم

هورس هولم

n2

n3

پری دریایی

sugarking

نوهاون

Universitetsbron

The_Windmill_at_Kastellet